Balmo Promotions

Współpraca

Warunki wstępne

Art. 1

Właścicielem Firmy Balmo Promotions zwanej  dalej firmą, jest Balmo Promotions Monika Mroczka z siedzibą w Zaborowie. Firma Balmo Promotions  realizuje dostawy wyłącznie na potrzeby zaopatrzeniowe firm i instytucji i nie prowadzi sprzedaży detalicznej.

Wszystkie oferty, zamówienia, zlecenia oraz dostawy realizowane są przez Balmo Promotions  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Warunki Zamawiającego wskazane w jego zamówieniach będą realizowane wyłącznie wówczas, jeżeli zostaną potwierdzone przez Balmo Promotions  w formie pisemnej na zasadach określonych poniżej.

Oferty

Art. 2

 1. Internetowy Katalog służy do zapoznaia sie z oferta sklepu  oraz tworzenia i przesyłania drogą elektroniczną zapytań ofertowych do Balmo Promotions.
  W odpowiedzi na otrzymane zapytanie Balmo Promotions  sporządzi i wyśle pytającemu pocztą elektroniczną ofertę na dostawę wyrobów i usług zgodnych z zapytaniem.
  Zawarcie umowy sprzedaży następuje przez złożenie pisemnego zamówienia i po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Kolory wyrobów oznaczone są w katalogu opisowo. W przypadku wymagania zgodności koloru wyrobu ze wzornikiem (np. PANTONE) należy taki wymóg podać jednoznacznie w zapytaniu. W odpowiedzi zostanie podana informacja, czy wyrób występuje w żądanym kolorze. Kolory widoczne na ekranie mogą nie w pełni odzwierciedlać kolory rzeczywiste.
 3. Balmo Promotions  zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy nie ma faktycznej możliwości jego realizacji ze względu na brak asortymentu u swojego dostawcy.
 4. Zamawiający dostarczają Balmo Promotions  pisemne zamówienia podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania zobowiazań finansowych drogą elekroniczną na adres wskazany przez spzedającego i/lub w formie listu poleconego. W zamówieniu należy szczegółowo podać zamawiany towar, w szczególności należy wskazać symbol zamawianego artykułu.
 5. Każde zamówienie zostanie potwierdzone przez Balmo Promotions w terminie nie dłuższym niż pięć dni od dnia jego otrzymania. Jednocześnie w potwierdzeniu Balmo Promotions  wskaże przybliżony termin dostawy zamówionego towaru pod wskazany adres.. Potwierdzenie Balmo Promotions odbywać się będzie pocztą elektroniczną na adres wskazany przez zamawiającego w zamówieniu.
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez zamawiającego wszystkich postanowień zawartych w niniejszych "Warunkach Współpracy z Balmo Promotions"

Ceny

Art. 3

 1. Wyrażone w kosztorysie ceny sa cenami ex works Zaborow  i nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa, który to podatek należy do tych cen doliczyć.
 2. Ceny jednostkowa wskazana w ofercie  nie obejmują również kosztów przesyłki i specjalnego opakowania jeżeli takie jest wymagane.
 3. Każdy kosztorys pisemny wystawiony przez Balmo Promotions jest ważny przez 10 dni roboczych od daty jego wystawienia.
 4. Balmo Promotions  zastrzega sobie możliwość zmiany cen zawartych w kosztorycie w ciagu 10 dni od daty wystawieia oferty  w następstwie:
  • dewaluacji złotego w stosunku do Euro lud Dolara USA,
  • podwyższenia obowiązujących stawek celnych i podatkowych bądź wprowadzenia innych, dodatkowych obciążeń podatkowych lub publiczno-prawnych,
  • znacznego wzrostu cen u dostawców.
 5. Ceny podane w ofercie  ostatecznie muszą być potwierdzone przez Balmo Promotions  w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia.

Opakowanie

Art. 4

Balmo Promotions zastrzega sobie możliwość doliczenia kosztów opakowania specjalnego do kosztów wysyłki zamówionych towarów. Wartość kosztów opakowania i wysyłki zostanie określona w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Niektóre rodzaje wyrobów sprzedawane są wyłącznie w opakowaniach minimalnych i ich wielokrotnościach. Informacja ta zostanie przedstawiona w ofercie.

Dostawa

Art. 5

 1. Termin dostawy zamówionych towarów podany przez Balmo Promotions  jest terminem przybliżonym i nie należy go traktować jako terminu ostatecznego. W razie zaistnienia konieczności dostawy w określonym nieprzekraczalnym terminie informację taką Zamawiający powinien zawrzeć już w zapytaniu ofertowym i niezależnie od tego również w zamówieniu.
 2. W przypadku dostawy towaru w nieprzekraczalnym terminie Balmo Promotions zobowiązuje się do wysyłki towaru z fabryki na min 8 dni przed upływem nieprzekraczalnego terminu dostawy. Zamawiający ma świadomość, iż na przesunięcie sie nieprzekraczalnego terminu dostawy mogą mieć wpływ warunki niezależne od Balmo Promotions jak; opóźnienia w odprawach Celnych, usterki techniczne lini lotniczych lub złe warunki pogodowe mające logistyczny wpływ na termin dostawy towaru przez linie lotnicze a także sytuacje epidemiologiczne lub pandomiczne które będę mieć wpływ na sprawne funkcjonowanie  gospodarki.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich potrzebnych dodatkowych dokumetów i oświadczeń, wymaganych  przez Urząd Celny od właściciela zastrzeżonego znaku towarowego nadrukowanego na produkcie importowanym, w terminie do 7dni  od wystawionego żądaniaprzez Urząd Celny. Brak terminowego dostarczenia ww dokumentów może wpłynąć na przesunięcie terminu dostawy , za co Balmo Promotions nie ponosi odpowiedzialności. Wszelkie dodatkowe koszty wynikłe z nieterminowego uregulowania ww formalności będą pokryte przez Zamawiającego.
 4. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia nie ustalono inaczej, koszty dostawy pokrywa Zamawiający, Dostawca nie pokrywa opłat dodatkowych wg cennika spedytora - zastrzeżenia godziny dostawy, dostawy ekspresowej, dostawy w dni wolne itp.)
 5. Balmo Promotions zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 5% w stosunku do zamówionej ilości towarów, oraz możliwość dostaw częściowych, o ile wymóg dostawy całościowej nie wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy.
 6. Odbiorca akceptuje fakt, iż max 2% dostarczonego towaru może posiadać wady fabryczne, nie wykryte przez producenta podczas testu jakości każdej piłki. Odbiorca zaakceptuje wymianę wadliwego towaru w najszybszym możliwym terminie zaproponowanym przez Dostawcę.W przyadku niemożliwości usatalenia zadawalającego terminu wymiany wadliwego towaru, cena za wadliwy towar zostanie zwrócona w 100%  na rachunek wskazany przez Odbiorcę.
  Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady piłek wynikłe z wadliwego pompowania piłek lub niezastosowania się do załączonej do towaru instrukcji pompowania piłek. Wada wynikła z niewłaściwego pomopowania, może być w łatwy sposób ustalona na podstawie rozprucie piłki i sprawdzenia wady pęcherza. Odbiorca zobowiązuje się do udostępnienia wadliwych piłek Dostawcy, na koszt dostawcy.
 7. W przypadku zamówień niezgodnych z minimalnymi opakowaniami Balmo Promotions zastrzega sobie możliwość dostosowania zamawianych ilości do minimalnych opakowań oraz wystawienia stosownych faktur uwzględniających faktyczną ilość wysłanego towaru.
 8. Balmo Promotions zastrzega sobie prawo do przesunięcia lub wstrzymania terminu realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego w przypadku nieuregulowanych przez niego płatności wg warunków zapłaty okreśłonych w potwierdzeniu zamówienia, aż do całkowitego uregulowania należności przysługujących Balmo Promotions.

Rezygnacja z zamówienia

Art. 6

 1. Balmo Promotions  akceptuje rezygnację Zamawiającego z zamówionego towaru, jeżeli pisemna rezygnacja została doręczona Balmo Promotions w ciągu 12 godzin po złożeniu zamówienia i nie było ono opatrzone klauzulą PILNE.
 2. W przypadku rezygnacji z zamówienia po uplywie 12 godzin  a przed zatwierdzeniem elektronicznego projektu nadruku, Zamawiający  będzie obciążony kwotą w wysokości 25% wartości netto zamówienia.
 3. W przypadku rezygnacji z zamówienia po uplywie 12 godzin  i po zatwierdzeniu elektronicznego projektu nadruku, Zamawiajacy  będzie obciążony kwotą w wysokości 25% wartości netto zamówienia oraz całkowitym kosztem wykonania matryc nadruku wskazanym przez Balmo Promotions.

Płatności

Art. 7

 1.  O ile nie ustalono inaczej, zapłata ceny za zamówiony towar następuje  w przeciagu 24 godz od zatwierdzenia elektronicznego projetku nadruku w sposób wskazany w fakturze  Proforma.

Reklamacje

Art. 8

 1. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dostarczony towar jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem. W razie niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie Balmo Promotions jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru zamówionego towaru.
 2. W wypadku, gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, Balmo Promotions  zobowiązany jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów.
 3. Balmo Promotions nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności Balmo Promotions.
 4. Balmo Promotions  zastrzega sobie prawo do nie uznania reklamacji dotyczącej zadrukowanego towaru, jeżeli usługa nadruku, tłoczenia etc. nie była dostarczona przez Balmo Promotions lub jest zgodna z elektronicznym projektem wystawionym przez Balmo Promotions I zatwierdzonym pisemnie przez Zamawiającego.

Klisze, sita, matryce

Art. 9

1. Klisze, sita oraz matryce wykorzystane do wykonania zleceń Zamawiającego są własnością Balmo Promotions i są przechowywane przez Fabrykę zaoparujaca Balmo Promotions do ewentualnego wykorzystania przy kolejnych zamówieniach.

Umowne prawo odstąpienia

Art. 10

 1. W przypadkach uzasadnionych:
  • niespodziewanym brakiem dostępności towaru u dostawcy,
  • zmianą warunków zamówienia przez Zamawiającego w trakcie jego realizacji w zakresie niemożliwym do spełnienia przez Balmo Promotions,
  • niewywiązywania się Zamawiającego z płatności za wcześniejsze dostawy,
  • wyczerpania się limitu kredytu kupieckiego Zamawiającego udzielonego mu przez Balmo Promotions
  • powzięcia przez Balmo Promotions uzasadnionego podejrzenia o braku wypłacalności Zamawiającego
  Balmo Promotions  przysługuje prawo odstąpienia w całości lub w części od realizacji potwierdzonego zamówienia. Z tytułu odstąpienia od realizacji potwierdzonego zamówienia, Zamawiającemu nie przysługują wobec Balmo Promotions jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. Powyższe ograniczenie nie dotyczy zwrotu zaliczki uiszczonej stosownie do postanowień wskazanych w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku odmowy przez Zamawiającego odebrania zamówionego towaru w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia, Balmo Promotions uprawniony jest do odstąpienia od realizacji tego zamówienia bez wyznaczania Zamawiającemu dodatkowego terminu do odbioru zamówionego towaru. Jednocześnie Balmo Promotions  uprawniony jest do dochodzenia od Zamawiającego kary umownej w wysokości 80 % wartości brutto zamówionego przez Zamawiającego towaru, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania na pierwsze pisemne żądanie Balmo Promotions. Zapłata odszkodowania, o którym mowa powyżej, nie pozbawia Balmo Promotions prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Częściowe wykonanie zamówienia

Art. 11

 1. Wykonanie zamówienia następuje przez dostarczenie Zamawiającemu zamówionego przez niego towaru. Balmo Promotions  zastrzega sobie prawo częściowego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia częściami.
 2. W przypadku niewykonania przez Balmo Promotions zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaplaty, a w przypadku częściowego niewykonania przez Balmo Promotions zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaplaty w wysokości nie przewyższającej wartości zrealizowanego zamówienia. Roszczenie powyższe wyczerpuje wszelkie uprawnienia Zamawiającego.
 3. W razie częściowego wykonania umowy bądź też wykonania umowy częściami, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazowo dostarczaną część zamówienia.

Ograniczenie odpowiedzialności

Art. 12

 1. Balmo Promotions nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Balmo Promotions  nie ponosi winy.
  W szczególności Balmo Promotions  nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia, czy też szkody powstałe w wyniku wystąpienia różnicy pomiędzy odcieniem koloru artykułów wskazanych w katalogu lub na dostarczonyym wzorze produktu a odcieniem koloru przesłanego towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania mu zamówionego towaru.
  W przypadku wykonywania usługi transportu przez podmiot świadczący usługi transportowe ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów ponosi zlecający transport (odpowiednio Zamawiający lub Balmo Promotions).

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

Art. 13

 1. Balmo Promotions  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych towarów.
 2. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli Balmo Promotions  zataił podstępnie wadę przedmiotu zamówienia.
 3. Balmo Promotions nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem wystąpienia jakiejkolwiek wady.

Zastrzeżenie własności przedmiotu sprzedaży

Art. 14

1. Balmo Promotions  zastrzega sobie prawo własności zamówionego towaru aż do chwili uiszczenia przez Zamawiającego całkowitej ceny zakupu przedmiotu zamówienia.

Prawa autorskie

Art. 15

 1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Balmo Promotions  produktów w materiałach reklamowych, stronie internetowej pod adresem www.balmopromotions.pl, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako wzorów możliwości technicznych Balmo Promotions  co do jakości znakowania. Balmo Promotions  ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla zamawiajacego.
 2. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

Rozstrzyganie sporów

Art. 16

 1. W razie zajścia ewentualnych sporów pomiędzy Stronami oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze obopólnego porozumienia.
 2. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do ugody, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Balmo Promotions.

Informacje dodatkowe

Niniejszych Warunków nie należy rozumieć jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Jeżeli ostateczne warunki zakupu nie są zawarte w potwierdzeniu zamówienia, które prześlemy w odpowiedzi na otrzymane zamówienie, powyższe warunki transakcji mają zastosowanie do wszystkich  realizowanych zamówień.

Zasady sprzedaży artykułów z nadrukiem

 1. Kolory nadruków w skali PANTONE są możliwe do uzyskania na białym podłożu, na innych kolory będą zbliżone do skali PANTONE.
 2. Nie drukujemy na materiałach powierzonych.
 3. Minimalna liczba zamawianego towaru ukazana jest w Katalogu Internetowym
 4. Materiały do druku prosimy przysyłać w pliku graficznym w postaci wektorowej. W przypadku, gdy przesłana grafika wymaga dodatkowego opracowania komputerowego, doliczamy 40 zł netto / 1 godz. pracy grafika.
 5. W razie gdy na wybranym artykule druk nie jest możliwy, proponujemy inne rozwiązania personalizacji artykułów, np. grawerowane tabliczki metalowej, naklejki, opakowania z nadrukiem.
 6. Na życzenie wykonujemy nadruki próbne. Cena do uzgodnienia.
 7. Termin realizacji zamówienia na artykuły z nadrukiem, zależnie od rodzaju i liczby wyrobów, wynosi standardowo od 3 do 4 tygodni od daty zatwierdzenia projektu nadruku. Projekt nadruku zostanie przedstawiony do zatwierdzenia w terminie do 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 8. Wykonujemy bezpłatne  do 10 projektów nadruku w PDF oraz 1 wizualizację 3D  przed złożeniem zamówienia.
 9. W przypadku zmiany projektu graficznego po akceptacji wizualizacji elektronicznej, pobierana jest opłata za wykonanie nowej  matrycy nadruku w wysokości 150zł netto.